Algemene Voorwaarden

Divider Example

Bedrijfsinformatie:

Curafyt BV
Nachtegaalstraat 10,
9320 Erembodegem, België.

Geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0743.616.351

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle door Curafyt gesloten overeenkomsten met consumenten. Voor de doeleinden van deze AV wordt onder consument begrepen elke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Deze AV hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met deze AV.

1.2 Afwijkingen of aanvullingen op deze AV zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Curafyt werden aanvaard. Curafyt behoudt zich het recht om deze AV te wijzigen. Bij verder gebruik van de Curafyt website of het plaatsen van een nieuwe bestelling zijn de nieuwe AV onmiddellijk van toepassing.

1.3. Door het plaatsen van een Bestelling bevestigt de koper dat hij minstens 18 jaar, dan wel handelt onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. De koper aanvaardt dat de producten enkel kunnen toegediend worden door een persoon ouder dan 13 jaar. Curafyt behoudt zich het recht voor om een bewijs van de leeftijd van elke gebruiker van de Curafyt website te vragen. Curafyt kan de toegang blokkeren als zij van mening is dat de koper niet aan de bovengenoemde criteria voldoet.

Artikel 2 - Aanbod en Producten

2.1. Het aanbod op www.curafyt.com bestaat uit voedingssupplementen en verzorgingsproducten voor dieren en reclame artikelen van Curafyt.

2.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. De afbeeldingen op de website zijn louter illustratief maar geven een waarheidsgetrouw beeld van de aangeboden Producten.

2.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – Bestellingen

3.1. De Bestelling is een aanbod van de koper aan Curafyt om de in de Bestelling vermelde Producten te kopen. Curafyt zal een bestelbevestiging sturen aan de koper waarin de goede ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en waarin de details van de bestelling worden weergegeven (de Bestelbevestiging). Tenzij de Bestelbevestiging uitdrukkelijk iets anders vermeld, bevestigt de Bestelbevestiging énkel dat de Curafyt de Bestelling heeft ontvangen maar niet dat Curafyt het aanbod van de koper om de Producten te kopen aanvaardt.

3.2. Tenzij de Bestelbevestiging reeds de aanvaarding van de Bestelling vermeldt, wordt deze aanvaarding in een afzonderlijke mail voorafgaand aan het verzenden van de Producten toegezonden.

Artikel 4 – Prijs, factuur en betaling

4.1. De toepasselijke prijzen zijn degene die op het moment van de Bestelling op de website van Curafyt worden weergegeven. Bij het verwerken van een Bestelling, gaat Curafyt na of er onbedoelde materiële vergissingen in de op de website weergegeven prijzen zijn geslopen. Als de werkelijke prijs van een Product hoger is dan de prijs weergegeven op de website op het moment van de Bestelling, mag Curafyt de Bestelling weigeren en zal Curafyt de koper informeren over de juiste prijs en uitnodigen om een nieuwe Bestelling te plaatsen aan de juiste prijs.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen in EUR en inclusief BTW. Andere belastingen zijn niet inbegrepen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 5. Afzonderlijke kosten gelden voor bijkomende diensten die besteld en bevestigd worden door de koper.

4.3. Wanneer Producten worden besteld die moeten worden geleverd in een ander land dan het land vanwaar de Producten worden verscheept, is het mogelijk dat de koper bepaalde importtaksen of accijnzen verschuldigd zal zijn, dewelke worden geheven wanneer het pakket de door de koper opgegeven bestemming bereikt en dewelke niet kunnen worden ingeschat door de Curafyt. Alle douane heffingen zijn ten laste van de koper.

4.4. Indien de koper een factuur aanvraagt of indien hij een BTW plichtige is aanvaardt hij om elektronische facturen te ontvangen.

4.5. De betalingen gebeuren online of, na akkoord van Curafyt, via overschrijving. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. In geval van betaling via overschrijving worden de goederen pas geleverd na ontvangst van de betaling, die Curafyt moet ontvangen uiterlijk 7 dagen na verzending van de betaaluitnodiging. Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn is Curafyt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in welk geval er op Curafyt geen enkele verdere verplichting rust.

4.6. Koper is niet gerechtigd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Curafyt in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

4.7. Onverminderd alle andere rechten van Curafyt, is de koper in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar verschuldigd op elk bedrag dat op de vervaldatum van de uitnodiging tot betaling onbetaald blijft, vermeerderd met een forfaitair bedrag gelijk aan 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum bedrag van EUR 25,00 ter compensatie van de administratieve en invorderingskosten. De verschuldigde interest wordt berekend per dag dat de betaling laattijdig is, en dit tot op de datum van volledige betaling. Onverminderd het voorgaande zijn alle kosten en uitgaven die Curafyt moet maken voor de invordering van achterstallige betalingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten), voor rekening van de koper. Iedere door de koper gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door de koper verschuldigde rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande uitnodiging tot betaling.

Artikel 5 – levering

5.1. De verzendkosten worden bijkomende aangerekend. Curafyt verwijst hiervoor naar haar verzendings- en terugbetalingsbeleid. Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling.

5.2. De meeste goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven informatie mbt leveringstermijnen en beschikbaarheid van de Producten is slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. Als een Product niet beschikbaar is op het ogenblik van de Bestelling mag Curafyt de koper daarvan op de hoogte brengen en de Bestelling weigeren.

5.3. In geval van overmacht is Curafyt naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens Curafyt aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens Curafyt rustende verplichting uit de overeenkomst heeft de Curafyt het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur.

5.4.. Curafyt is niet noodzakelijk de producent van de Producten. De Curafyt probeert om de koper volledige en up-to-date informatie te verschaffen m.b.t. de Producten, maar kan niet garanderen dat de verschafte informatie m.b.t. Producten die door derden worden vervaardigd volledig en juist is. Voorafgaandelijk aan het gebruik van de Producten, moet de Koper de informatie op de verpakking van de Producten, op de productlabels en alle waarschuwingen en voorschriften geleverd tezamen met het Product raadplegen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van de Curafyt voor alle vorderingen voortvloeiende uit of in verband met de Producten of hun gebruik, is beperkt tot het bedrag van de laatste levering van het Product bestemd voor de koper.

6.2. Bovendien is Curafyt enkel aansprakelijk voor opzettelijke fout en grove nalatigheid, en enkel voor de schade die een direct en onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Koper en Curafyt. Curafyt is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot gemiste omzet, winstderving of andere gevolgschade).

6.3. De voorgestelde Producten zijn conform aan de Belgische wetgeving. Het specifieke gewicht van de verpakkingen kan veranderen op basis van de evoluties van het productgamma. Curafyt behoudt zich het recht om op elk moment Producten toe te voegen of te verwijderen aan zijn catalogus.

6.4. De foto’s en teksten die het Product illustreren en beschrijven maken geen deel uit van de overeenkomst. Bijgevolg, kan Curafyt niet aansprakelijk gehouden worden in geval van fouten in deze foto’s of teksten.

6.5. Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere websites dan die van Curafyt. Curafyt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat de inhoud van deze websites in tegenstrijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

6.6. Bovendien bevestigt en verklaart de koper zich te houden aan de voorwaarden en voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de Producten, zoals bepaald op de verpakking of in de gedetailleerde productfiches op de website van Curafyt.

6.7. Curafyt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit onjuist gebruik van de aan de Koper geleverde Producten. De koper verbindt zich ertoe de instructies en gebruiksvoorwaarden van de voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van onduidelijkheid voorafgaandelijk contact op te nemen met de fabrikanten/of Curafyt. Curafyt is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant.

6.8. Curafyt kan niet aansprakelijk worden gesteld de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de Producten met de specifieke situatie van het dier en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor het dier. Curafyt kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onoplettendheid, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden. De door Curafyt aangeboden Producten zijn bedoeld voor dieren die een goede lichamelijke gezondheid hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om zijn dierenarts te raadplegen om het dieet van zijn dier(en) te valideren en om te bevestigen dat hij het product mag geven. De koper zal ook de evolutie volgen van zijn dier(en) die het product (de producten) gebruiken, met de hulp van zijn dierenarts. Curafyt aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

6.9. Curafyt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die door fabrikanten en / of leveranciers zijn aangebracht in de samenstelling van de Producten die op de site van Curafyt worden verkocht. In elk geval is de aansprakelijkheid van Curafyt beperkt tot het bedrag van de laatste bestelling van het Product.

Artikel 7 – Levering van de Producten, risico – en eigendomsoverdracht

7.1. Het risico gaat over op de koper (i) zodra de koper, de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen, of (ii) wanneer Curafyt de Producten verzendt naar de koper, zodra ze aan de koper zijn afgeleverd.

7.2. Curafyt zal de koper op de hoogte brengen van de leverdatum en het tijdstip van levering van de Producten zodra redelijkerwijze mogelijk. Levertijden zijn steeds indicatief en Curafyt mag gedeeltelijke leveringen uitvoeren tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3. De Koper moet al het nodige doen om er voor te zorgen dat de levering kan plaatsvinden en is aansprakelijk voor de kosten die Curafyt oploopt wanneer de koper niet meewerkt aan de levering.

7.4. De Producten blijven volledig en uitsluitend het eigendom van Curafyt tot de volledige betaling van de factuur van Curafyt voor de Producten (in hoofdsom, kosten en rente), zelfs als deze aan de koper al werden geleverd.

Artikel 8 – Klachten

8.1. Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk of via e-mail worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden.

8.2. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is.

8.3. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

8.4. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor Curafyt zijn en wordt alleen door Curafyt geaccepteerd nadat hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.Onze contactgegevens:Curafyt BV, Nachtegaalstraat 10, 9320 Erembodegem.

Artikel 9 – Retourneren / herroepingsrecht:

9.1. In overeenstemming met het boek VI Wetboek Economisch Recht en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper herroepingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten heeft de koper het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien werkdagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Daartoe maakt de koper aan Curafyt kenbaar het product te willen retourneren, en doet zulks binnen drie dagen waarbij eventuele verzendinstructies van Curafyt opgevolgd dienen te worden.

9.2. De koper krijgt restitutie van de aankoopprijs van het product binnen twee weken na retourontvangst mits Curafyt het Product voldoende gefrankeerd en tijdig heeft terug ontvangen. Er bestaat geen recht op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd.Retouradres:Curafyt BV, Nachtegaalstraat 10, 9320 Erembodegem.

9.3.Terugzending vanuit België via bpost is steeds kosteloos. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de koper zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de koper zelf de kosten. Aan retourneren zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden. Na afhandeling van de retour wordt de koper door de Curafyt terugbetaald op dezelfde manier als de koper de betaling uitvoerde inclusief de gemaakte kosten voor terugzending. Indien gewenst, kan de koper ook opteren voor een tegoedbon.Dienst na verkoop:e-mail te sturen naar info@curafyt.com, Curafyt BV, Nachtegaalstraat 10, 9320 Erembodegem.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door de koper in het kader van een bestelling aan Curafyt wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd bestand opgeslagen. Deze informatie kan door Curafyt worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen.Voor meer informatie kan je het privacybeleid raadplegen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken :

Deze AV worden beheerst door het Belgische recht.Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl. In geval van gerechtelijke procedures zijn de Rechtbanken van het arrondissement Gent exclusief bevoegd.