Privacybeleid

Divider Example

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de Curafyt ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.
 
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Curafyt BV  Nachegaalstraat 10, 9320 Erembodegem, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0743.616.351 (hierna: “Curafyt”).
 
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.curafyt.com of via de op deze website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

 Artikel 1 – Algemeen

  • Curafyt leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
  • Curafyt stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 
 
Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1:zonder registratie: uw IP-adres en surfgedrag;

Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);

Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

Categorie 4: via cookies: functioneel en niet functioneel;

Categorie 5: uw adresgegevensen betalingsinformatienaar aanleiding van het plaatsen van een bestellingof het inschrijven op een abonnement.

 
2.2.        Curafyt kan Persoonsgegevens van u op verschillende manieren vergaren:
 
a.     door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 
b.     tijdens uw registratie en gebruik van de Website voor het plaatsen van een bestelling of het 
​inschrijven op een abonnement;

 

c.      wanneer u rechtsreeks contact opneemt via e-mail, telefoon, post, bericht of via onze chatfunctie
 
 
2.3.        De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 
 
Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
 
3.1.        Algemene doeleinden:

Curafyt zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 
Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen vanCurafytom haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4: Curafyt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten of abonnementsdiensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werden het legitiem belang voor het uitvoeren van de dienstverlening.

 
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking ervan weigert.
 
3.2.        Direct marketing:
 
De Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
 
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Curafyt uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Curafyt, haar producten en/of diensten. Curafyt kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Curafyt bewaarde documenten.
 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door een e-mail te sturen naar info@curafyt.com , een brief aan Curafyt NV, Nachtegaalstraat 10 bus 1, 9320 Erembodegem, op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mail bericht of op onze website www.curafyt.com door te klikken op “account”.
 
3.3.        Doorgifte aan derden:
 
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Curafyt, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, geheel of gedeeltelijk overdraagt, staakt of indien Curafyt failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Curafyt geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
 
Curafyt zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Curafyt uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Curafyt zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
              
 3.4.        Wettelijke vereisten:
 
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Curafyt uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Curafyt zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 
Artikel 4 - Geautomatiseerde besluitvorming

Curafyt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 


Artikel 5 – Duur van de verwerking
 
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Curafyt en U.

Bij het bepalen van de relevante bewaartermijn houden we rekening met de volgende factoren

- onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot de betreffende informatie;

- wettelijke verplichting(en) krachtens het toepasselijke recht om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren;

- verjaringstermijnen in overeenstemming met het (de) toepasselijke recht(en);

- geschillen of potentiële geschillen; en

- richtsnoeren van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten


Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 
Uw factuur-, betaal- en bestelgegevens zijn we verplicht 7 jaar te bewaren. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem.
 
Bent u ingeschreven voor de nieuwsbrief of hebt u toestemming gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we deze toestemming 5 jaar. 
 
Artikel 6 – Uw rechten

De rechten vervat in huidig artikel kan u ten allen tijde laten gelden door een e-mail te sturen naar info@curafyt.com  of per brief aan Curafyt BV  Nachegaalstraat 10, 9320 Erembodegem

Curafyt NV, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

6.1.        Recht van toegang en inzage:
 
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Curafyt van Uw persoonsgegevens maakt.

  
6.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Curafyt. Daarnaast heeft U steeds het recht om te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
 
 
6.3.        Recht van verzet:
 
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 
 
6.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:
 
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 
6.5.        Recht van intrekking van de toestemming:
 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 

6.6.        Automatische beslissingen en profiling:
                              
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 
5.7.        Recht om klacht in te dienen:
 
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.
 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
 
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.
 
 
Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
 
7.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
7.2.        In geen geval kan Curafyt aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 
7.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 
 
Artikel 8 – Toegang door derden
 
8.1.​ Wij zullen uw informatie delen met derde partijen. De soorten externe dienstverleners aan wie wij uw informatie kunnen doorgeven, zijn onder andere

- betalingsdienstaanbieders (inclusief online betalingsdienstaanbieders en aanbieders vanfraudedetectiediensten): voor het verlenen van onze diensten, bijvoorbeeld wanneer zij gegevens zoals creditcardbetalingen voor ons verwerken, ondersteunende diensten voor u leveren of fraudecontroles voor ons uitvoeren;

- IT-dienstverleners (inclusiefcloud-dienstverleners): voor gegevensopslag en -analyse;

- leveringspartners: zodat zij uw bestelling kunnen leveren;

- marketing- en reclamepartners: zodat zij ervoor kunnen zorgen dat u de advertenties ziet die voor u het meest relevant zijn en dat zij u namens ons marketingmails kunnen sturen.

Zo wordt de informatie die Curafyt over u verzamelt overgebracht naar en opgeslagen op onze (beveiligde) servers in Canada en de Verenigde Staten (via Shopify).

Wanneer u een abonnement aangaat, stemt u ermee in dat Shopify Recharge toegang krijgt tot bepaalde persoonsgegevens opdat de abonnementsdiensten mogelijk gemaakt kunnen worden. Het gaat om gegevens om u te identificeren (naam, e-mailadres, verzending- en facturatieadres) en om eventuele betaling en de abonnementsfaciliteiten mogelijk te maken (de laatste 4 cijfers van credit cards, Paypal-informatie, bestelde of overwogen producten, bestelgeschiedenis en andere bestelgegevens). Voor meer informatie over hoe Shopify Recharge deze gegevens verwerkt, wordt verwezen naar haar privacy policy. 

8.3.​ Curafyt zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een veilige manieren in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld wanneer ze aan derden worden doorgegeven. 

Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. Curafyt vraagt aan haar onderaannemers steeds de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen inzake de bescherming van de Persoonsgegevens alsmede het garanderen van de strikte vertrouwelijkheid ervan. Curafyt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.
 
Artikel 9 – Aangifte Privacy commissie
 
 Indien u niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht of van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende contactgegevens:  
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 commission@privacycommission.be

 
Artikel 10 – Cookies


10.1.        Wat zijn cookies?
 
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Curafyt en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
 
10.2.        Waarom gebruiken we cookies?
 
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 
10.3.        Soorten cookies:
 
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
 
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies
 
10.4.        Uw toestemming:
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. 

Artikel 11 – Meer informatie

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op. Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar info@curafyt.com  of per brief aan Curafyt BV  Nachegaalstraat 10, 9320 Erembodegem, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.
 
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/